Moderní-Dějiny.sk

Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Uverejnené: 25.10.2011, Aktualizované: 28.8.2014 16:19
Rubrika(y): Dejiny Slovenska

Počas roka 1943 už bolo nadovšetko jasné, že pokiaľ chce mať odboj na Slovensku výraznejšie úspechy, musia sa zložky rezistencie zjednotiť. Komunistický odboj a členovia odboja naklonení čs. vláde v Londýne sa museli dohodnúť na spoločnom postupe boja proti fašistickým silám. Najdôležitejším krokom v tomto smere bol vznik ilegálnej Slovenskej národnej rady. Tá vznikla v decembri 1943 a boli v nej zastúpené obidva prúdy odporu.

Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Projekt "Dějiny sousedů aneb vlastní cestou společnými křižovatkami" byl podpořen z prostředků International Visegrád Fund (no. 21020021).

 

 

„Ideové smery na Slovensku, ktoré i po 6. októbri 1938 zotrvali na zásadách protifašistickej demokracie a viedli dodnes aktívny odpor proti politickému, hospodárskemu a kultúrnemu znásilňovaniu slovenského ľudu a ktoré dnes reprezentujú skutočné zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu, dohodli sa na vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma.

I. Úlohou a cieľom Slovenskej národnej rady je:

1, Jednotne a centrálne viesť boj slovenského národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu, vykonávaného i domácimi uzurpátormi politickej moci.
2, V prvej príhodnej chvíli prevziať všetku politickú, zákonodarnú, vojenskú i administratívno-výkonnú moc na Slovensku a vykonávať ju podľa vôle ľudu až do tej doby, kým slobodne zvolení zástupcovia ľudu nebudú môcť všetku moc prevziať.
3, Po prevzatí moci, len čo to bude možné, Slovenská národná rada sa postará, aby slovenský ľud si voľne a slobodne určil svojich zástupcov, ktorým Slovenská národná rada všetku moc odovzdá.
4, SNR bude vo svojej činnosti postupovať v dorozumení s č.-sl.vládou a celým zahraničným odbojom, ktorých prácu na medzinárodnom a vojenskom poli uznáva a ju podporuje.

II. Tu združené smery a zložky dohodli sa na týchto zásadách:

1, Želáme si, aby národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovanské národy utváraliďalšie svoje osudy v novej ČSR, spoločnom to štáte Slovákov a Čechov, a na podklade princípu rovný s rovným.
2, Želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi, menovite so ZSSR, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských zvlášť.
3, Budúca Č-SR má viesť svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad, a preto sa má napoli zahraničnopolitickom a vojenskopolitickom opierať o Sovietsky zväz.
4, Vnútorné usporiadanie budúcej ČSR má byť demokratické, majú sa vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. V tomto duchu má byť vnútorný politický režim pevne vedený, pritom však demokratický. Je potrebné vystríhať sa omylov a chýb minulosti. Myšlienku demokracie je treba preniesť a prehĺbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudský a dôstojný.
5, Kultúra, školstvo a výchova majú byť vedené spomenutými zásadami. Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má však byť vliv cirkvi na smer a vedenie štátu.
6, O definitívnej úprave týchto otázok rozhodnú – a to menovite o ústavnoprávnej úprave pomeru slovenského národa k národu českému – zo slovenskej strany výlučne slobodne zvolení (určení) zástupcovia slovenského národa.“

Pozn.:
Dohodu podpísali za KSS: K. Šmidke, G. Husák a L. Novomeský, za občianske odbojové zložky: J. Lettrich, J. Ursíny a M. Josko, za občianske zložky P. Zaťko (v januári 1944), za ľavicové soc. dem. I. Horváth (v januári 1944)

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT