Moderní-Dějiny.sk

VÝUKA

Aká je cena mojej slobody? - poľské zamyslenie

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Poľska
Aká je cena mojej slobody? - poľské zamyslenie

Zamyslenie na tému poľského komunizmu, odlišného od pomerov panujúcich v Československu a Maďarsku. Spoločenská sloboda v komunistickom Poľsku bola ďaleko väčšia než v ostatných krajinách východného bloku, čo bolo dané historickou tradíciou, výnimočným postavením katolíckej cirkvi v Poľsku či pôvodom poľských komunistov, ktorých možno nie...

Človek vo vojne a vojna v človeku - maďarské zamyslenie

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Človek vo vojne a vojna v človeku - maďarské zamyslenie

Štúdia si kladie za cieľ popísať spoločné a odlišné rysy maďarskej histórie a poľských, českých i slovenských udalostí tesne pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Cieľom štúdie je predovšetkým analýza situácií  a pocitov bežného človeka v duchu orálnej histórie, pričom v centre pozornosti sú udalosti maďarské – v kontexte strednej Euró...

Aká je cena mojej slobody? - slovenské zamyslenie

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Aká je cena mojej slobody? - slovenské zamyslenie

Text je zamyslením nad cenou ľudskej slobody v neslobodnom štáte, autor rekapituluje na pozadí denníkových záznamov svojho dedka z rokov 1946 - 1969 v základných rysoch vývoj povojnového Československa od povojnových nádejí na slobodný vývoj, cez potlačenie slobody v období budovania komunistického režimu po sklamané vyhliadky na obnoveni...

Cudzincom vo vlastnej zemi? - maďarské zamyslenie

Aktualizované: 8.9.2014 12:20 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Cudzincom vo vlastnej zemi? - maďarské zamyslenie

Rekapitulácia zásadných politických udalostí 20. storočia v stredoeurópskom priestore s dôrazom na premeny postavenia národnostných menšín. Autor sleduje národnostnú situáciu po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie v medzivojnovom období, počas II. svetovej vojny i po nej, v období sovietizácie stredoeurópskych krajín.

Aká je cena mojej slobody? – maďarské zamyslenie

Aktualizované: 8.9.2014 12:13 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Aká je cena mojej slobody? – maďarské zamyslenie

Štúdia predstavuje každodenný život socialistického režimu v rámci Maďarska, Poľska a Československa, odhaľuje procesy a javy, ktoré po pád socializmu žili naďalej v ľudských mysliach, alebo presiakli do spoločenského vedomia. Mapuje pretrvávanie fixácií vytvorených socialistickým systémom po zmene režimu.

Cudzincom vo vlastnej zemi? – poľské zamyslenie

Aktualizované: 8.9.2014 09:40 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cudzincom vo vlastnej zemi? – poľské zamyslenie

Čo je patriotizmus? Je integrujúcim faktorom, alebo skôr znemožňuje harmonické súžitie? Aká je úloha histórie, má hovoriť o tom, čo nás odlišuje a rozdeľuje, alebo o tom, čo nás spája? Sme povinní klásť dôraz na udalosti národné, alebo skôr na národnostné spolužitie na určitom, vymedzenom území?

Človek vo vojne a vojna v človeku – poľské zamyslenie

Aktualizované: 8.9.2014 09:39 | Rubrika: Dejiny Poľska
Človek vo vojne a vojna v človeku – poľské zamyslenie

Poľsko po ničivých skúsenostiach druhej svetovej vojny bolo inou krajinou než tá, ktorá 1. a 17. septembra 1939 prijala výzvu dvoch ríš zla. Zachránila svoju česť. Text rekapituluje statočný boj Poliakov  v rokoch 1938-1945.

Človek vo vojne a vojna v človeku - slovenské zamyslenie

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Človek vo vojne a vojna v človeku - slovenské zamyslenie

Oslavovaní a zatracovaní. Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja. Spomienkové oslavy predstavujú dôležitú súčasť politickej kultúry – utvárajú to, čo je vnímané ako spoločensky dôležité a prínosné. Oficiálny príbeh a oslavy Slovenského národného povstania prešli viacerými zmenami, výrazne ich ...

Cudzincom vo vlastnej zemi? - slovenské zamyslenie

Aktualizované: 8.9.2014 09:27 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cudzincom vo vlastnej zemi? - slovenské zamyslenie

Národnostné menšiny ako rukojemník národnostnej politiky. O česko-slovensko-maďarskom spolužití v 20. storočí. Cieľom textu je ukázať na vybraných príkladoch z oblasti česko-slovensko-maďarských vzťahov fungovanie nacionalistických štátnych politík, ktoré sa stali zásadným rámcom vo vnímaní spoločenskej a kultúrnej reality v strednej Euró...

Cudzincom vo vlastnej zemi? - české zamyslenie

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Slovenska
Cudzincom vo vlastnej zemi? - české zamyslenie

Rekapitulácia historického utvárania a vývoja národnostných pomerov na československom území v dramatickom 20. storočí. Ťažisko textu sa týka česko-nemeckých vzťahov - po vzniku ČSR, po Mníchove, počas vojny i po vojne a odsune Nemcov – načrtnuté sú rovnako etnické pomery v Podkarpatskej Rusi a vzťahy česko-slovenské.

Človek vo vojne a vojna v človeku - české zamyslenie

Aktualizované: 6.9.2014 08:55 | Rubrika: Dejiny Česka
Človek vo vojne a vojna v človeku  - české zamyslenie

Polemika s názorom, že Česi sú „nebojujúcim národom“, ktorý vo vyhrotených okamihoch, keď je treba postaviť sa za slobodu a štátnu nezávislosť so zbraňou v ruke, radšej volia predčasnú kapituláciu... Text je predovšetkým pripomenutím hrdinstva a boja československých odbojárov počas II. svetovej vojny, v Protektoráte i na zahraničných boj...

Aká je cena mojej slobody? – české zamyslenie

Aktualizované: 6.9.2014 08:55 | Rubrika: Dejiny Česka
Aká je cena mojej slobody? – české zamyslenie

To, čo dnes považujeme za úplnú samozrejmosť, bolo až do roku 1989 československým občanom odopierané. Nebola tu garantovaná sloboda osobná, náboženská, cestovania, politického spolčovania, prejavovania názorov, šírenia informácií, zhromažďovania či sloboda slova. Text rekapituluje konkrétne prejavy potlačovania slobôd v komunistickom štá...

Režim jednej strany v Maďarsku

Aktualizované: 8.11.2012 11:09 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Režim jednej strany v Maďarsku

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym dejinám Maďarska v období 1944 až 1949. Tento štát vznikol a rozvíjal sa ako následnícky štát Maďarského kráľovstva, ktoré rozpadlo počas druhej svetovej vojny. Po vojenskej porážke došlo aj k ekonomickému zrúteniu krajiny, ktorú následne okupovali sovietske vojská. Ako porazená krajina aj...

Živá pochodeň - Ryszard Siwiec

Aktualizované: 6.9.2014 08:41 | Rubrika: Dejiny Poľska
Živá pochodeň - Ryszard Siwiec

Táto výuková prezentácia bola pripravená k výročiu hrdinského činu Poliaka Ryszarda Siwca, ktorý sa 8. septembra 1968 upálil na protest proti totalitným praktikám komunistov a invázii do Československa. Prezentácia sa venuje motívom upálenia, obsahuje citácie z posolstva Ryszarda Siwca a ponúka otázky k úvahám. Súčasťou prezentácie je pra...

České národné povstanie v roku 1945

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Česka
České národné povstanie v roku 1945

Výuková prezentácia podáva základné informácie k dejinám českého národného povstania v máji roku 1945. Popisuje bojové akcie povstalcov, vlasovcov a spojeneckých armád a dôsledky bojov. Materiál je vhodne doplnený prameňmi a odkazmi na literatúru k téme.

Odplata v Československu

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Česka
Odplata v Československu

Súbor pracovných listov k téme povojnovej odplaty. Prvá časť sa zameriava na prácu s dobovými fotografiami. Časť druhá je venovaná odsunu Nemcov z Československa. Na základe krátkych úryvkov historiografických textov a spomienok pamätníkov sa dá pomocou analytických otázok odkrývať problematika odsunu.

Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Pracovný list, ktorý je súčasťou výukovej prezentácie Živá pochodeň - Riszard Siwiec, obsahuje úryvky z prepisu magnetofónového záznamu posolstva Ryszarda Siwca. Silne emotívny a apelatívny text, ktorý je obžalobou totalitných praktík a reakciou na okupáciu Československa v roku 1968 obsahuje niekoľko interpretačných otázok pre žiakov.

Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Pracovný list k biografickej výukovej prezentácii Jerzy Popiełuszko - kňaz Solidarity. Obsahuje citáciu z Popiełuszkovej kázne z 31. októbra 1982 a pracovné otázky k textu pre žiakov.

Sovietizácia v Československu

Aktualizované: 4.9.2014 22:34 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Sovietizácia v Československu

Prezentácia je venovaná obdobiu rokov 1948-1960 v Československu, kedy dochádza ku napodobňovaniu sovietskeho spôsobu života v politike, kultúre a ďalších oblastiach aj v ČSR. Všíma si základné zákony a postupy v spoločnosti, ktorými si KSČ upevňovala svoju moc . Poukazuje na krutosť socialistického režimu, vykonštruované politické proces...

Hrdinovia slobody - Dejiny Maďarska počas revolúcie v roku 1956

Aktualizované: 26.2.2014 18:29 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Hrdinovia slobody - Dejiny Maďarska počas revolúcie v roku 1956

Prezentácia popisuje predchádzajúce okolnosti, príčiny, najdôležitejšie výsledky a vplyv revolúcie v roku 1956.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT