Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Česka

Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Aktualizované: 10.5.2015 13:21 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Rozpad habsburskej monarchie postavil českých a poľských politikov pred otázku, ako by malo byť Těšínsko rozdelené medzi oba nové nástupnícke štáty. Súbor pracovných listov ponúka niekoľko úloh, ktoré žiakom na základe práce s dobovými  textovými či ikonickými prameňmi pomôžu "těšínsku otázku", jej riešenie i dnešné dozvuky pochopiť.

Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Maďarska, Dejiny Slovenska
Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Pracovné listy ponúkajú úryvky článkov z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo. Pomocou ich interpretácie môžu žiaci vypátrať, ako československá propaganda vysvetľovala čitateľom protesty a revolúciu v Maďarsku. Zároveň vedú k zamysleniu, prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu.

Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s dobovými fotografiami a článkami z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo, ktorých analýza pomôže žiakom pochopiť, ako československá propaganda vtedajším čitateľom vysvetľovala protirežimové protesty v susednom Poľsku.

Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s rôznymi typmi prameňov k problematike povojnového násilia na Nemcoch v Československu v lete v roku 1945. Nechýbajú interpretácie fotografie a písomných prameňov  a tiež úloha sformulovať text na pamätnú dosku obetiam povojnového násilia.

Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Aktualizované: 10.5.2015 13:24 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Po zániku druhej československej republiky a okupácii zvyšku českých zemí Veľkonemeckou ríšou 15. marca 1938 začali do Poľska utekať československí občania s cieľom zúčastniť sa v zahraničí boja za znovuobnovenie Československa. Pracovné listy ponúkajú  otázky a úlohy k dvom svedectvám pamätníkom a prácu s mapami.

Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Súbor pracovných listov obsahuje dobové pramene (texty, fotografie a karikatúry) z Československa roku 1968. Žiaci pomocou otázok a úloh môžu pátrať po činoch, gestách, akciách, ktorými obyvatelia okupovanej zeme reagovali na vojenský vpád "bratských" krajín v prvých dňoch po tomto akte bezprecedentného porušenia medzinárodného práva.

Nie je sloboda ako sloboda

Aktualizované: 10.5.2015 13:15 | Rubrika: Dejiny Slovenska, Dejiny Česka
Nie je sloboda ako sloboda

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, slovenská učiteľka dejepisu, v nich ponúka  prácu pre žiakov - prácu s dobovými textami, fotografiami,  anekdotami k zásadným momentom ohrozenia slobody v Československu v rokoch ...

Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody?, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu v ňom ponúka  konkrétne úlohy založené na prácu s dobovými fotografiami a textami k sebaupáleniu  Ryszarda Siwce a Jana Palacha....

Odplata v Československu

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Česka
Odplata v Československu

Súbor pracovných listov k téme povojnovej odplaty. Prvá časť sa zameriava na prácu s dobovými fotografiami. Časť druhá je venovaná odsunu Nemcov z Československa. Na základe krátkych úryvkov historiografických textov a spomienok pamätníkov sa dá pomocou analytických otázok odkrývať problematika odsunu.

ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Aktualizované: 4.9.2014 22:32 | Rubrika: Dejiny Česka
ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Pracovný list pre učiteľov je súčasťou sady 26 metodických materiálov, ktoré je možné využiť ako nadväzujúcu aktivitu k projekcii série krátkych dokumentárnych filmov z cyklu Abeceda komunistických zločinov. Cyklus bol spoločným projektom Občianskeho združenia PANT a mediálnej skupiny MAFRA v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných r...

Vznik Československa - analýza historických prameňov

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa - analýza historických prameňov

Pracovný list ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať s českými prameňmi k zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československa. Ide o analýzu a interpretáciu novinového článku a propagačného plagátu vyzývajúceho Čechov a Slovákov v USA k vstupu do československých légií.

Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Pracovné listy pre žiakov a študentov ponúkajú učiteľom možnosti zopakovania témy. Nájdete tu otázky pre prácu s mapami, karikatúrami a tiež k základným udalostiam dramatických májových dní roku 1945.

Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Aktualizované: 8.11.2012 18:29 | Rubrika: Dejiny Česka
Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Prinášame vám analytický model, ktorý prostredníctvom karikatúr ako školského historického prameňa umožňuje študentom i učiteľom pracovať s obrazom ako ikonickým textom. Jeho prostredníctvom názorne konkretizujeme kontext politiky appeasementu a jej dôsledkov pre Československo v roku 1938.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT